zaterdag 13 augustus 2016

Sterfhuisconstructie legaal en niet strafbaar.

Elke sterfhuisconstructie is legaal en niet strafbaar zolang men maar de juiste prijs betaald en onmiddellijk het uur 00:00 insteld van de samenloop der schuldeisers.

Cass 12 november 1914 (enkel de prijs telt,wie het koopt heeft geen belang)
Vonnis en Arrest Scheers (dat expliciet vermeld welk de juiste prijs is)
Hyp W art 7 en 8 dat er voor zorgt dat geen enkel schuldeiser een nadeel treft.

Dit was de conclusie in een brainstorm van 4 weken over 30 blz op het forum politics .be

http://forum.politics.be/showpost.php?p=8197677&postcount=598

De discussie begint hier :

http://forum.politics.be/showthread.php?t=233150

De discussie heeft in totaal 28 jaar geduurd en is nu gesloten.
De definitie is nu volledig en volkomen, vroeger zaten er hiaten in omdat het vonnis Scheers niet was gepubliceerd en men er zich niet kon op beroepen . Men wist dus niet wat men bedoelde met de juiste prijs.
Ook wist men niet wat men bedoelde met de juiste besteding , en dit is nu opgelost door de samenloop in te stellen onmiddellijk na de eigendomsoverdracht met terugwerkende kracht zoals ingeval van faillissement.

http://www.slideshare.net/paulvanderes1/voordracht-december-2016-sterfhuisconstructie-mathematisch-opbouw

dinsdag 2 augustus 2016

Functiefiche sterfhuisconsulent volgens de ISO 9001 norm.

Functiebeschrijving

FUNCTIE :
STERFHUISCONSULENT
TAKEN:
 Sterfhuisconstructies  begeleiden en te coördineren.
 Organiseren van brainstorm met management, aandeelhouders, borgstellers, boekhouder en/of bedrijfsrevisor. Wenselijk hierbij en aan te raden is dat een curator verbonden aan de betrokken rechtbank (arrondissement van de zetel van de vennootschap) als bijkomend adviseur bij de evaluatie fase wordt betrokken.
 Opstellen bijzonder verslag volgend op de alarmprocedure. BVBA: art. 332 - NV: art. 633.
 Maakt simulaties voor het financieel plan van de nieuwe onderneming.
 Maakt samen met de huisadvocaat alle documenten en notariële aktes.
 Is verantwoordelijk voor- en stelt  de tegenbrieven op 1321 bw.
 Bepaalt samen met de huisadvocaat en boekhouder de datum van het uur 00:00.
 Pareert alle Pauliaanse- en aansprakelijkheidsvorderingen.
 Voert het woord  ingeval van een strafrechtelijke klacht.
 Neemt de beslissing in de laatste fase van de brainstorm: stoppen of verder gaan.
 Voert de ISO 9001 en Balanced Score Card in(de nieuwe onderneming indien nuttig).
 Neemt deel aan de openingsvergadering en intakegesprekken (facultatief).
 Volgt alle rechtspraken en in zonder Cassatie inzake waarvoor een bijzondere kennis is vereist.(zie vereiste competenties)
BEVOEGDHEDEN:
 Communiceren met schuldeisers.
 Criteria- en methoden bepalen ter beheersing van de sterfhuisconstructie.
 Samenwerken met externe partijen voor zaken met betrekking tot de sterfhuisconstructie.
 Vaststellen-, invoeren- en onderhouden van de sterfhuisconstructieprocessen.
 De vereiste dienstenspecifieke verificatie-, geldigverklaring-, bewakings- en aanvaardingscriteria voor de diensten  bepalen.
 De documenten die de organisatie nodig heeft voor de sterfhuisconstructie ontwerpen en aanpassen.
 Individuele doelstellingen van de medewerkers wijzigen, zodanig dat ze bijdragen in het bereiken van de sterfhuisconstructie.
 CONTROLE :
 Waakt over het gans proces van de sterfhuisconstructie van het begin tot en met de opvolging.
VERANTWOORDELIJKHEID:
Vooral de juridische aansprakelijkheid ingeval hij niet legale sterfhuisconstructies en of slachthuisconstructies zou aanraden.
 Het welslagen op langere termijn van de nieuwe onderneming.
VEREISTE COMPETENTIE :
 Kennis van abstracte wiskunde.
 Kennis van discriminant-, balans- en ratioanalyse.
 Bijzondere kennis  in groeptheorie tot groepen van order 200.
 Kennis van Galoistheorie en extensieleer.
 Bijzondere kennis van axiomatisch denken en wiskundig bewijs.
 Kennis van vennootschaps- en handelswetten.
 Bijzondere kennis van beslagrecht.
 Kennis van faillissementswet.
 Bijzondere kennis van insolventierecht.
 Bijzondere kennis van vereffeningswet.
 Kennis van burgerlijk recht.
 Bijzondere kennis inzake overdracht- en verhuur van handelsgoederen en vorderingen, novatie,  delegatie, subordinatie en subrogatie.
 Bijzondere kennis inzake bestuursverantwoordelijkheid en -aansprakelijkheid.
 Bijzondere kennis inzake Pauliaanse en zijdelingse vorderingen.
 Bijzondere kennis van pandwetgeving.
 Bijzondere kennis van borgwetgeving.
 Bijzondere kennis van intellectuele valsheid in geschriften.
 Kennis van het retentie recht.
 Bijzondere kennis van zekerheidsrechten.
 Bijzondere kennis van het handelsfonds (monografieën) en de wet op het pand handelsfonds.
 Bijzondere kennis van rechtspraak en rechtsleer  inzake sterfhuisconstructies.
 Kennis van systeem ISO 9001.
Algemene mensenkennis.
Spreken in het openbaar.
?Goede organisator
PLAATSVERVANGER
 Huisadvocaat.
GEEFT LEIDING AAN
Assistent sterfhuisconsulent.
RAPPORTEERT AAN
 De opdrachtgever.

Deze functiebeschrijving heeft tot doel aan de houder ervan een idee te geven over de functie, die hem moet in staat stellen de hem toevertrouwde taken zo goed mogelijk uit te voeren.
Zij is niet limitatief en kan worden aangepast in functie van de omstandigheden in het kader van de activiteiten en van de evolutie van de onderneming.
Zij maakt geenszins deel uit van de arbeidsovereenkomst die tussen de onderneming en de titularis van de beschrijving werd opgemaakt.