zaterdag 13 augustus 2016

Sterfhuisconstructie legaal en niet strafbaar.

Elke sterfhuisconstructie is legaal en niet strafbaar zolang men maar de juiste prijs betaald en onmiddellijk het uur 00:00 insteld van de samenloop der schuldeisers.

Cass 12 november 1914 (enkel de prijs telt,wie het koopt heeft geen belang)
Vonnis en Arrest Scheers (dat expliciet vermeld welk de juiste prijs is)
Hyp W art 7 en 8 dat er voor zorgt dat geen enkel schuldeiser een nadeel treft.

Dit was de conclusie in een brainstorm van 4 weken over 30 blz op het forum politics .be

http://forum.politics.be/showpost.php?p=8197677&postcount=598

De discussie begint hier :

http://forum.politics.be/showthread.php?t=233150

De discussie heeft in totaal 28 jaar geduurd en is nu gesloten.
De definitie is nu volledig en volkomen, vroeger zaten er hiaten in omdat het vonnis Scheers niet was gepubliceerd en men er zich niet kon op beroepen . Men wist dus niet wat men bedoelde met de juiste prijs.
Ook wist men niet wat men bedoelde met de juiste besteding , en dit is nu opgelost door de samenloop in te stellen onmiddellijk na de eigendomsoverdracht met terugwerkende kracht zoals ingeval van faillissement.

http://www.slideshare.net/paulvanderes1/voordracht-december-2016-sterfhuisconstructie-mathematisch-opbouw

dinsdag 2 augustus 2016

Functiefiche sterfhuisconsulent volgens de ISO 9001 norm.

Functiebeschrijving

FUNCTIE :
STERFHUISCONSULENT
TAKEN:
 Sterfhuisconstructies  begeleiden en te coördineren.
 Organiseren van brainstorm met management, aandeelhouders, borgstellers, boekhouder en/of bedrijfsrevisor. Wenselijk hierbij en aan te raden is dat een curator verbonden aan de betrokken rechtbank (arrondissement van de zetel van de vennootschap) als bijkomend adviseur bij de evaluatie fase wordt betrokken.
 Opstellen bijzonder verslag volgend op de alarmprocedure. BVBA: art. 332 - NV: art. 633.
 Maakt simulaties voor het financieel plan van de nieuwe onderneming.
 Maakt samen met de huisadvocaat alle documenten en notariële aktes.
 Is verantwoordelijk voor- en stelt  de tegenbrieven op 1321 bw.
 Bepaalt samen met de huisadvocaat en boekhouder de datum van het uur 00:00.
 Pareert alle Pauliaanse- en aansprakelijkheidsvorderingen.
 Voert het woord  ingeval van een strafrechtelijke klacht.
 Neemt de beslissing in de laatste fase van de brainstorm: stoppen of verder gaan.
 Voert de ISO 9001 en Balanced Score Card in(de nieuwe onderneming indien nuttig).
 Neemt deel aan de openingsvergadering en intakegesprekken (facultatief).
 Volgt alle rechtspraken en in zonder Cassatie inzake waarvoor een bijzondere kennis is vereist.(zie vereiste competenties)
BEVOEGDHEDEN:
 Communiceren met schuldeisers.
 Criteria- en methoden bepalen ter beheersing van de sterfhuisconstructie.
 Samenwerken met externe partijen voor zaken met betrekking tot de sterfhuisconstructie.
 Vaststellen-, invoeren- en onderhouden van de sterfhuisconstructieprocessen.
 De vereiste dienstenspecifieke verificatie-, geldigverklaring-, bewakings- en aanvaardingscriteria voor de diensten  bepalen.
 De documenten die de organisatie nodig heeft voor de sterfhuisconstructie ontwerpen en aanpassen.
 Individuele doelstellingen van de medewerkers wijzigen, zodanig dat ze bijdragen in het bereiken van de sterfhuisconstructie.
 CONTROLE :
 Waakt over het gans proces van de sterfhuisconstructie van het begin tot en met de opvolging.
VERANTWOORDELIJKHEID:
Vooral de juridische aansprakelijkheid ingeval hij niet legale sterfhuisconstructies en of slachthuisconstructies zou aanraden.
 Het welslagen op langere termijn van de nieuwe onderneming.
VEREISTE COMPETENTIE :
 Kennis van abstracte wiskunde.
 Kennis van discriminant-, balans- en ratioanalyse.
 Bijzondere kennis  in groeptheorie tot groepen van order 200.
 Kennis van Galoistheorie en extensieleer.
 Bijzondere kennis van axiomatisch denken en wiskundig bewijs.
 Kennis van vennootschaps- en handelswetten.
 Bijzondere kennis van beslagrecht.
 Kennis van faillissementswet.
 Bijzondere kennis van insolventierecht.
 Bijzondere kennis van vereffeningswet.
 Kennis van burgerlijk recht.
 Bijzondere kennis inzake overdracht- en verhuur van handelsgoederen en vorderingen, novatie,  delegatie, subordinatie en subrogatie.
 Bijzondere kennis inzake bestuursverantwoordelijkheid en -aansprakelijkheid.
 Bijzondere kennis inzake Pauliaanse en zijdelingse vorderingen.
 Bijzondere kennis van pandwetgeving.
 Bijzondere kennis van borgwetgeving.
 Bijzondere kennis van intellectuele valsheid in geschriften.
 Kennis van het retentie recht.
 Bijzondere kennis van zekerheidsrechten.
 Bijzondere kennis van het handelsfonds (monografieën) en de wet op het pand handelsfonds.
 Bijzondere kennis van rechtspraak en rechtsleer  inzake sterfhuisconstructies.
 Kennis van systeem ISO 9001.
Algemene mensenkennis.
Spreken in het openbaar.
?Goede organisator
PLAATSVERVANGER
 Huisadvocaat.
GEEFT LEIDING AAN
Assistent sterfhuisconsulent.
RAPPORTEERT AAN
 De opdrachtgever.

Deze functiebeschrijving heeft tot doel aan de houder ervan een idee te geven over de functie, die hem moet in staat stellen de hem toevertrouwde taken zo goed mogelijk uit te voeren.
Zij is niet limitatief en kan worden aangepast in functie van de omstandigheden in het kader van de activiteiten en van de evolutie van de onderneming.
Zij maakt geenszins deel uit van de arbeidsovereenkomst die tussen de onderneming en de titularis van de beschrijving werd opgemaakt.

                                                                        
                                                                        

maandag 25 juli 2016

Een cijfervoorbeeld van een sterfhuisconstructie

We gaan uit van de volgende begin situatie (was reeel)

ACTIVA
liquiditeitswaarde 80
Venale waarde 240
Going concern waarde 400

PASSIVA
Pand bank 200 (volledige persoonlijke borg door de familie en door het pand handelsfonds (pand handelsfonds plafon 150)
bijz bevoorrechte 50
algemeen rsz en belastingen 300
gewone schuldeisers 50
Toeleveranciers 400

Er is geen fabrieksgebouw noch hypotheek want die was al via sale en leaseback door de bedrijfsrevisor eruit gehaald in 2009 om de eerste gevolgen van de crisis op te lossen.
Ook had er al een W.C.O plaatsgehad in 2010. en omdat dit afbetalingsplan niet kon gevolgd worden kwam de fabriek opnieuw in de problemen ,vandaar de deurwaarder.


Het werkelijk passief van de fabriek was 4.850.000 euro = 1000 in samenloop balans, om gemakkelijk te rekenen nemen we het totaalpassief op 5.000.000 euro (intresten en verborgen passiva inbegrepen )

dwz dat op de samenloop balans elke eenheid gelijk is aan 5.000 euro

Dus liquidatiewaarde op het schattingsverslag was dus 80 X 5.000 = 400.000 euro

en later de aanvangsfee van de vereffenaar 15.000 EURO wordt dus 3 samenloops eenheden.

Dit moet je absoluut begrijpen anders ben je totaal het noorden kwijt (is feitelijk eenvoudige regel van 3 )

Verder zijn er nog 40 samenloops eenheden debiteuren (zijn de 200.000 euro) welke niet op het schattingsverslag staan omdat de schatter dat nooit schat.

Deurwaarder wordt niet tegengehouden en verkoopt op vrijdagse markt Ontvangt 80
- veilingskosten 16

Curator
Deurwaarder schrijft over naar curator 64
Curator ontvangt debiteuren 40( zie tussenstap hierboven)
Curator realiseert dus (64 + 40) = 104
Fee + beheerskosten curator - 19
Curator verdeeld 85
Hij betaald bijzondere schuldeisers 35
Hij betaald bank 50

GEVOLG onbetaalde schuldeisers 915 (te vermenigvuldigen met 5.000 )
Pand bank 150
bijz bevoorrechte 15
algemeen rsz en belastingen 300
gewone schuldeisers 50
Toeleveranciers 400

OVERIGE GEVOLGEN

eigenaar van fabriek heeft nu 150 (telkens vermenigvuldigen met 5.000) als persoonlijke schuld
alle werknemers op straat
alle leveranciers gedupeerd.

Nu begrijp je waarom die man naar LOURDES gaat in augustus om MARIA te bedanken dat ik ben tussengekomen..en dit is wat al de tegenstanders van mijn sterfhuisconstructie wilden (arm Vlaanderen)

En dan nu de sterfhuisconstructie.

VEREFFENAAR
Verkoop handelsfonds aan nieuw bedrijf door vereffenaar Going Concern Waarde 400
Overdracht debiteuren cessie 1690 BW aan nieuw bedrijf 40
Totale realisatie vereffenaar 440
Vereffeningfee ( 3 (aanvangsfee) + 44 (10 procent realiseer activa ) - 47
Overdracht naar curator 393

CURRATOROntvangt op 5 jaar 393
Beheerskosten curatele 15 procent + administratie - 63

Te verdelen door curator 330

Betaald aan

Bojzondere bevoorrechte 35
Pand bank 200
algemeen rsz en belastingen 95

Blijft onbetaald

bijz bevoorrechte 15
algemeen rsz en belastingen 205
gewone schuldeisers 50
Toeleveranciers 400

Deze toeleveranciers maken een akkoord voor 60 procent van hun vordering (elke toeleverancier wordt individueel onderhandelt want dit is buiten de samenloop) zij krijgen hun aankoopprijs terug niet hun winst op de openstaande vordering (discussie en betwisting,maar valt buiten de samenloop)
De toeleveranciers ontvangen dus 240 en een fiskaal attest van de curator (hoe is geheim)
GEVOLG
Alle arbeidsplaatsen gered
Toeleveranciers vergoed voor hun kostprijs en kunnen terug geld maken aan de nieuwe zaak
Bedrijfsleider met familie ontlast van persoonlijke schulden en borgen
Bedrijfskapitaal van 40 (= 200.000 euro) want de debiteuren worden ontvangen binnen de 60 dagen en moeten slechts betaald worden op 5 jaar

donderdag 19 mei 2016

Slachthuisconstructies zijn fraude (verschil sterfhuisconstructie )

BEDRIJVEN IN MOEILIJKHEDEN OPGEPAST !!!!!
Als gevolg van de terroristische aanslagen zijn er zeer veel zaken in financiële moeilijkheden geraakt of zullen erin geraken .Denk maar vooral aan de zelfstandigen van Brussel.
Ook in de grote shopping centers van ons land dreigen er zeer veel overkop te gaan als gevolg van de angstpsychose. Zelfs zaken die jaren zeer goed draaiden komen nu ook in de problemen.zie :

Ik ben radeloos - JuridischForum.be verwijdert

Van deze situatie maken malafide personen om een zogenaamde slachthuisconstructie toe te passen dwz ze geven de aandelen van de vennootschap in moeilijkheden over aan een derde die tegen betaling het zaakvoerder schap overneemt en de vennootschap verplaatst naar een ander arrondissement of naar het buitenland. Deze overnemers verkopen al het actief wat nog in je vennootschap zit en gaan dan failliet.

Tot voor 3 jaar was dit misschien een ideale manier om van je schulden vanaf te geraken maar de curator is slimmer geworden en vanaf het ogenblik dat hij vaststelt dat er stromannen in het spel zijn (exotische buitenlanders, junkies, daklozen, etc etc ) zal hij zich niet meer richten tot de overnemers maar naar de vorige eigenaars ,die de grootste begunstigden zijn .Ze zijn immers van al hun schuld vanaf en redden daardoor waarschijnlijk hun grootste bezittingen. De slimme curator zal deze vorige eigenaars aanvallen op grond van oorzaak van de faling en zij zullen het ganse passief moeten betalen. Dus ze zijn veel verder van huis immers ze hebben betaald voor van hun miserie van af te zijn en moeten nog eens betalen omdat ze schuldig zijn aan veinzen en intellectuele valsheid .

De malafide overnemers zetten annonces in de kranten zoals "Wij nemen uw bvba of nv over met schulden "
Zij vragen een som geld voor deze overname en verkopen bovendien al uw actief ,of erger nog ze gaan met uw vennootschap eerst nog diverse bestellingen doen en leningen aangaan die je later allemaal mag betalen.

dus bezin voor je begin
http://forum.politics.be/showpost.php?p=8109025&postcount=35

Dit zijn allen slachthuisconstructies die verkeerdelijk sterfhuisconstructies werden genoemd:

http://www.gva.be/cnt/oid466576/archief-tongerse-speurders-rollen-bende-van-sterfhuisconstructies-op

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20150421_01641050/dertig-maanden-cel-voor-geschorste-advocaat-die-sterfhuisconstructies-opzette

http://www.gva.be/cnt/oid17295/archief-4-jaar-cel-voor-bedenker-sterfhuisconstructie

http://www.hbvl.be/cnt/aid1496116/twee-jaar-cel-voor-sterfhuisconstructie-met-muziekinstrumenten

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1277240/2011/06/10/Man-uit-Maaseik-krijgt-2-jaar-cel-voor-opzetten-sterfhuisconstructie.dhtml
zie verschil met sterfhuisconstructie (s)  Google :sterfhuisconstructie (s) 

Verschil doorstart en sterfhuisconstructie

VERSCHIL TUSSEN EEN STRAFBARE EN NIET STRAFBARE STERFHUISCONSTRUCTIE
Een sterfhuisconstructie is een juridische techniek welke de nog renderende activiteiten van een onderneming in moeilijkheden afscheidt en onderbrengt in een nieuwe daartoe opgerichte vennootschap waarna de lege vennootschapsschelp gaat sterven.(Faillissement ).
De sterfhuisconstructie is een verzamelnaam voor verscheidene technieken die als kenmerk hebben dat binnen een onderneming of een groep van ondernemingen die als geheel niet levensvatbaar is een splitsingsoperatie wordt uitgevoerd waarbij de gezonde delen worden overgebracht naar een speciaal daartoe opgerichte of bestaande v nnootschap.de naam werd voor het eerst gebruikt door de vooraanstaande professor w.j.slagter in tvvs nr 83/2 blz 25.

• Zie tevens :doorstart,ziekenhuisconstructie,uitvliegconstruct ie

• Tvvs 1996nr 86/4 blz 93 tot 214 doorstart
• Tvvs 1997 nr 97/9 273-279 doorstart
• Tvvs 1986 86/7 ‘ de sterfhuisconstructie ‘ blz157 e;v;
• Tvvs 1992 nr 92/9 ‘de ziekenhuisconstructie’ blz 219 ev
• Tvvs 1983 nr 83/3 ‘overgang van ondernemingen ‘
• Trv 1998 blz 126 Loosveld ‘de sterfhuisconstructie ‘


Vooral in de Nederlandse media zijn deze begrippen zeer bekend (Daf,Air Holland,Fokker ,Ogem holding,Nederlandse Heidehij etc)

• Nrc handelsblad 13oktober 1995 blz 13
• Eclahre november 1982 blz 3-7
• Vele berichten fin dagblad over Air Holland


De techniek van de sterfhuisconstructie is het omgekeerde van een klassieke sanering, nu de onderneming of groep niet de zieke delen maar wel de gezonde delen afstoot, zodat de rest van de onderneming naar een uitstel van betaling, concordaat, vereffening en of faillissement geloodst wordt.

Het grote twistpunt van de sterfhuisconstructie is dat de afstoting van de renderende of soms ganse activa leidt tot de zogenaamde “lege doos” zodat de curator nooit activa vindt om zichzelf te betalen. Een sterfhuisconstructie binnen het huidig WCO (41-44 .. ) lost dit probleem ook niet op.


Niet strafbaar : De prijs is juist (going concern waarde) en de besteding is juist (respecteren van de samenloop en hypotheek wet art 7 & 8


strafbaar e prijs is juist maar de besteding respecteert de samenloop niet, gevolg fraude en pauliaanse vordering (hij die verkeert betaald, betaald 2x !)


strafbaar ;de prijs is niet juist en de besteding ook niet ,gevolg totale vernietiging van de constructie en criminele vervolging voor frauduleus faillissement.Voor het verschil met een doorstart :

http://forum.politics.be/showpost.php?p=8101555&postcount=113


ik heb hier een chronologisch overzicht geplaatst wat men aan studie nodig heeft om het beroep van sterfhuisconsulent correct uit te voeren met de nadruk op de hogere abstracte wiskunde .

Dit is bedoeld voor Advocaten ,juristen ,bedrijfsrevisors, boekhouders, bedrijfsadviseurs en alle studenten recht, economie, toegepaste wetenschap en andere.

http://rechtenforum.nl/forum/thread/t/25486/highlight//
 
Een sterfhuisconstructie wordt uitgevoerd door een sterfhuisconsulent en een doorstart door een gespecialiseerd advocaat.
 
Sterfhuisconstructies zijn niet zo maatschappelijk aanvaard als doorstart constructies.
 
 
 

   


 

Sterfhuisconstructies en het verhaal van de Titanic

Ik ga het U verduidelijken door beeldspraak met het verhaal van de Titanic.

Dat de Titanic tegen de ijsberg is gevaren is heel erg.

Dat hij gezonken is ,is een desastre

Maar dat hij niet voldoende roeiboten bij zich had ,heeft de ramp veroorzaakt waarover men tot het einde de tijden zal over praten.
Had de Titanic voldoende roeiboten bij zich gehad ,dat had geen mens geweten wie of wat de Titanic was .

De sterfhuisconstructie is de roeiboot die wordt neergelaten als het schip aan het zinken is. De sterfhuisconstructie a la PVDE is dus het allerlaatste wat men kan doen als de rest niet meer helpt.

Als U terminale kanker hebt en de traditionele geneesheer zegt dat je best naar huis gaat om te sterven in je familie ,dan herinneren deze mensen zich allemaal die mr XXX die telkens in de kranten was verschenen omdat hij weer overhoop lag met de orde van de geneeskunde .

Een sterfhuisconstructie is de roeiboot ,zolang je het schip drijvende kan houden heb je je roeiboot niet nodig.

Het is enkel als men roept "abandon ship" dat de roeiboten worden neergelaten.

http://forum.politics.be/showpost.php?p=8096106&postcount=55

Sterfhuisconstructies zijn dus geen falingspreventies.

http://forum.politics.be/showpost.php?p=8093368&postcount=33

Sterfhuisconstructies worden begeleid door een sterfhuisconsulent.

Ze zijn gebaseerd op een mathematische logica

http://rechtenforum.nl/forum/thread/t/25486/highlight//

En ze zijn niet geliefd in de maatschappij

http://forum.politics.be/showthread.php?t=231438